Tag: talak

Hukum Terkini

Hukum Talak Dalam Keadaan Emosi

dakwahpedia.com. Talak adalah salah satu istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, perceraian diperbolehkan namun harus melalui beberapa prosedur yang diatur dalam hukum Islam itu sendiri. Talak terbagi menjadi tiga jenis yaitu talak raj’i, talak bain, dan khulu’. Talak raj’i merupakan talak yang masih memungkinkan untuk dirujuk […]

Dakwahpedia

Fiqih munakahat Terkini

Talak dan Ruju’ Dalam Kajian Fiqih Munakahat

Pengertian talak Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan, meninggalkan dan memusnahkan. Ikatan yang dimaksud adalah ikatan perkawinan. Menurut istilah talak adalah putusnya tali perkawinan yang telah dijalin oleh suami istri. Talak menjadi jalan terakhir apabila rumah tangga tidak mungkin diperbaiki lagi. Hadis nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan talak adalah sebagai berikut Yang artinya ; […]

Dakwahpedia